HAVAİ ELEKTRİK İLETİM HATTI ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

Duyurular

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43, 44, 45, 46 ve 47 maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
1-İHALENİN KONUSU: ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZA SANAYİ BÖLGESİ HAVAİ ELEKTRİK İLETİM HATTI YAPIM İŞİ
İHALEYE KATILMA-ŞARTNAME ALMA BEDELİ: 1.000,00 TL
TEKLİF ZARFI SON TESLİM TARİH VE SAATİ: 28.07.2022 Perşembe Saat 12.00

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Verilen teklifler arasında en uygun teklifi veren firma ile sözleşme imzalanacaktır.


İŞİN ADI: Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB Havai Elektrik İletim Hattı Şebekesi Yapım İşi.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin:

 1. Türkiye’ deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2022 yılı içinde alınmış)
 3. Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. İmza sirküleri
 5. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 6. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
 8. Diğer Belgeler,
 9. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın kuruluşuna, tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. Bilgilerine ilişkin durumunu gösterir)
 10. İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları,
 11. Şartname Alındı Makbuzu (Dekont)
 12. Vergi Levhası fotokopisi
 13. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR.
 14. ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 15. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamayacaktır.
 16. Her sayfası istekli tarafından ad soyadı ile birlikte imzalanmış Şartname,
 17. İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 18. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydedilecektir.
 19. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 20. İhale dokümanını indirmek için tıklayın.