ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MÜTEŞŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

KAPALI ZARF USULÜ İLE İHALE EDİLEN

ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MÜTEŞŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

   Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası Yapım İşi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

a)       İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

a)  Adı:Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığı
b)  Adresi:Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı A.Blok No:77 Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Haliliye/Şanlıurfa
c)  Telefon numarası:0  414 315 59 99
d)  Faks numarası:0 414 314 00 12
e)  Elektronik posta adresi:bilgi@sugiosb.org –  m.kara@sugiosb.org
f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı:Muhammed ŞANSAL – Bölge Müdürü Mustafa KARA – Muhasebe Birimi Personeli

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) Adı:Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası Yapım İşi
b) Yatırım proje no’su / kodu:SUGİOSB2023/01
c) İşin Süresi:200 gün dür.
d) Yapılacağı yer:Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Eyyübiye /Şanlıurfa
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler:Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1 adet yönetim binası Yapım İşi

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.     

a)  İhale usulü:Kapalı Zarf Usulü ile Teklif verme.
b) İhalenin yapılacağı adres:Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Haliliye /Şanlıurfa
c)  İhale Son Teklif Verme Tarihi:01/09/2023
d)  İhale Son Teklif Verme Saati:10.00
e)  İhale komisyonu toplantı yeriGıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İhale 01.09.2023 tarihinde saat 14:00′ da Şanlıurfa Valiliği Toplantı Salonunda Gıda İhtisas OSB Satın Alma Komisyonu toplantısında açılacaktır. Tekliflerin açılma saati, değerlendirilmesi belirtilen saatte yapılmadığı taktirde tekrar duyuru yapılacaktır.

Madde 4 – İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını Müdürlüğümüzden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer:Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Muhasebe Birimi
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Muhasebe Birimi
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil):10.000,00-TL+ KDV (Onbintürklirası)

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgeleri ihale dokümanı satış bedeli makbuzu ile bilgisayar ortamında ilgili personelden alacaklardır.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

             a) İdari Şartname.

             b) Teknik Şartnameler.

             c) Sözleşme Tasarısı.

             ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. 

             d) Mahal Listeleri

             e) Projeler

           f) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.     

             (Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale kanunu standart formları kullanılabilir.

Madde 6- Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz.

b)- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

                İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

                a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

                b)  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler

                1)  Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

                2)  Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

                4) İş deneyim belgesi

                KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ; YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ Ek-1: YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ’NDE YER ALAN (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ KISMININ  II.VE III. GRUP BİNA İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

                5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname

                c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

                1) Teklif edilen bedelin en az %25‘ u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

                2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, standart form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

                d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

                e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin ( c ) ve ( d ) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

                f) Teklif bedelini %3 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

                g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

                h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

                ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

                i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 10:00‘ a kadar Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bölümü‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

                1- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

                2- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

                3- İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

                4- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

                5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

                6- Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.