MESLEK LİSESİ PARSELİ İHALE İLANI

ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞI
YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE MESLEK LİSESİ OKUL VB. YAPIMI
İLAN

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43, 44, 45, 46 ve 47 maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
1-İHALENİN KONUSU: ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZA SANAYİ BÖLGESİ MESLEK LİSESİ PARSELİ ÜZERİNDE BAHSE KONU İNŞAATIN YAPILIP, İŞLETİLMESİ VE İDAREYE DEVREDİLMESİ İŞİDİR.
2-TAŞINMAZIN TAPU VE İMAR DURUMU BİLGİLERİ
İLİ : Şanlıurfa
İLÇESİ : Eyyübiye
MAHALLESİ : Koçören
CİNSİ : Arsa
ADA VE PARSEL : 262 ada 4 parsel
YÜZÖLCÜMÜ : 17.799,80 m2 alan
İHALEYE KATILMA-ŞARTNAME ALMA BEDELİ : 1.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNATI : 2 Kira Bedeli + Tahmini Yatırım Bedelinin %3′ ü
YAPIM İŞİ TEMİNATI : Tahmini Yatırım Bedelinin %6′ sı
TOPLAM KESİN TEMİNAT :  4 Kira Bedeli + Tahmini Yatırım Bedelinin %6′ ü
İHALE TARİH VE SAATİ : 15.10.2021 Cuma Günü saat 11.00


İŞİN ADI: “YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi Koçören Mahallesi bulunan tapunun 262 ada 4 parselinde kayıtlı, 17.799,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı üzerine meslek lisesi vb. okul yapılması için SÖZLEŞME imzalanmasını müteakip yapı ruhsatı alınması, yapı denetim işlemlerinin yapılması , inşaatının  yapı ruhsatı ve projelerine  uygun olarak tamamlanması, her türlü alt yapı ve üst yapı işlerinin yapılması, ilgili kişiler ve kamu kurum ve kuruluşlarından onay/izinler alınması, iskan ruhsatının alınması ve taşınmazın YÜKLENİCİ ‘ ye kiraya verilmesi,  YÜKLENİCİ  tarafından  işletilmesi ve TAŞINMAZ ve üzerindeki yapının kira süresinin bitiminde her türlü kullanım ve tasarruf hakkının ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞI’ ne devredilmesi işidir. Toplam süre 49 yıldır.
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin:

 1. Türkiye’ deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2021 yılı içinde alınmış)
 3. Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2021 yılı içinde alınmış tescil belgesi,
 5. İmza sirküleri
 6. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 8. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
 9. Diğer Belgeler,
 10. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın kuruluşuna, tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. Bilgilerine ilişkin durumunu gösterir)
 11. İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları,
 12. Şartname Alındı Makbuzu (Dekont)
 13. Vergi Levhası fotokopisi
 14. Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak)
 15. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
 16. İhale Teknik Şartnamesi Madde-3’te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini verme
 17. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4’de istenen belgeler,
 18. İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler, (Mali Şartname 2-c bendinde istenen belge 2 nolu zarfa konulacaktır.)
 19. İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir.
 20. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR.
 21. İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE DÜZENLENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
 22. ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 23. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamayacaktır.
 24. Her sayfası istekli tarafından ad soyadı ile birlikte imzalanmış Şartname,
 25. Yapım İşine ait proje bilgileri,
 26. Son on beş yıl içinde bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 30’inden az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunulması gerekir.
 27. İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 28. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydedilecektir.
 29. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.