HAVAİ ELEKTRİK İLETİM HATTI ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

HAVAİ ELEKTRİK İLETİM HATTI ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

Hepsi, İhale İlanları
Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43, 44, 45, 46 ve 47 maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.1-İHALENİN KONUSU: ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZA SANAYİ BÖLGESİ HAVAİ ELEKTRİK İLETİM HATTI YAPIM İŞİİHALEYE KATILMA-ŞARTNAME ALMA BEDELİ: 1.000,00 TLTEKLİF ZARFI SON TESLİM TARİH VE SAATİ: 28.07.2022 Perşembe Saat 12.00 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Verilen teklifler arasında en uygun teklifi veren firma ile sözleşme imzalanacaktır. İŞİN ADI: Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB Havai Elektrik İletim Hattı Şebekesi Yapım İşi. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin: Türkiye’ deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2022 yılı içinde alınmış)Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,İmza sirküleriGerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,Tüzel kişi olması halinde,…
Read More
MESLEK LİSESİ PARSELİ İHALE İLANI

MESLEK LİSESİ PARSELİ İHALE İLANI

Hepsi, İhale İlanları
ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞIYAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE MESLEK LİSESİ OKUL VB. YAPIMIİLAN Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43, 44, 45, 46 ve 47 maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.1-İHALENİN KONUSU: ŞANLIURFA GIDA İHTİSAS ORGANİZA SANAYİ BÖLGESİ MESLEK LİSESİ PARSELİ ÜZERİNDE BAHSE KONU İNŞAATIN YAPILIP, İŞLETİLMESİ VE İDAREYE DEVREDİLMESİ İŞİDİR.2-TAŞINMAZIN TAPU VE İMAR DURUMU BİLGİLERİİLİ : ŞanlıurfaİLÇESİ : EyyübiyeMAHALLESİ : KoçörenCİNSİ : ArsaADA VE PARSEL : 262 ada 4 parselYÜZÖLCÜMÜ : 17.799,80 m2 alanİHALEYE KATILMA-ŞARTNAME ALMA BEDELİ : 1.000,00 TLGEÇİCİ TEMİNATI : 2 Kira Bedeli + Tahmini Yatırım Bedelinin %3' ü YAPIM İŞİ TEMİNATI : Tahmini Yatırım Bedelinin %6' sı TOPLAM KESİN TEMİNAT :  4 Kira Bedeli + Tahmini Yatırım Bedelinin %6' ü İHALE TARİH VE SAATİ : 15.10.2021 Cuma Günü saat…
Read More
ŞUGİOSB Alt yapı Yapım İşimiz İsteklilere Duyurulur

ŞUGİOSB Alt yapı Yapım İşimiz İsteklilere Duyurulur

Hepsi, İhale İlanları
ALT YAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 1- İdarenin Adresi : Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. Şanlıurfa Valiliği A Blok Kat: 2 Haliliye / ŞANLIURFA 2- İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, 5.000 m³ servis deposu ve telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi b) Yapılacağı yer : ŞANLIURFA c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en…
Read More